Integralną częścią Statutu jest Wewnątrzszkolny System

Oceniania

oraz

Zasady-rekrutacji-do-NLO-SMS-PZPS

STATUT

NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

W  SOSNOWCU

(wrzesień 2011)

Spis treści

 1. 1.        Postanowienia ogólne – podstawa prawna
 2. 2.        Organ  prowadzący szkołę
 3. 3.        Cele i zadania Szkoły
 4. 4.        Opieka zdrowotna
 5. 5.        Organa szkoły
 6. 6.        Organizacja szkoły
 7. 7.        Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
 8. 8.        Uczniowie
 9. 9.        Postanowienia końcowe

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienie ogólne – podstawa prawna

 

Statut uwzględnia zmiany wprowadzone przez Radę Pedagogiczną Uchwałą  Nr 3/2006/2007 z dnia  20.10.2006 r. opracowany na podstawie :

1)   art. 84 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku poz. 2572 z późniejszymi zmianami )

2)     Uchwała Zarządu PZPS w Warszawie z dn 17. 10.2006r.

3)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie Szkół Mistrzostwa Sportowego

Nazwa szkoły:

§ 1

1.Szkoła nosi nazwę: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa

Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Sosnowcu

2.Szkoła ma siedzibę w: Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu ul. Baczyńskiego 4  3.Szkoła posiada własne logo

§ 2

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęci i stemplach może być używany czytelny skrót – NLO SMSPZPS

ROZDZIAŁ II

Instytucja prowadząca szkołę

§ 3

Organem prowadzącym szkołę jest Polski Związek Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 13.

§ 4

Do zadań właściciela szkoły( organu prowadzącego) należy:

a)      powołanie i odwołanie dyrektora szkoły,

b)      zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

c)      wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,

d)     zatwierdzenie statutu szkoły,

e)      zatwierdzenie preliminarza budżetowego szkoły,

f)       zatwierdzenie struktury organizacyjnej szkoły

g)      zatwierdzenie arkusza organizacyjnego szkoły na dany rok szkolny

h)      zatwierdzenie wniosków dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i  innych wyróżnień,

i)         występowanie w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z  wnioskiem do dyrektora szkoły i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor lub organ, który otrzymał wniosek jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni wskazanym w Kodeksie postępowania administracyjnego

j)        właściciel może ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych Ustawą o systemie oświaty.

 

§ 5

Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę ma prawo do udziału w pracach rady pedagogicznej z głosem doradczym.

 

§ 6

 1. Właściciel szkoły może ją zlikwidować zgodnie z art. 84 ust. 3 Ustawy z dn. 21 lipca 1995 roku w sprawie zmian Ustawy o systemie oświaty z końcem roku szkolnego.
 2. W tym przypadku właściciel jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców, uczniów, dyrektora szkoły i radę pedagogiczną, organ nadzorujący oraz gminę, na której terenie znajduje się szkoła.
 3. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny ( art. 84 ust 4 ustawy o SO )

ROZDZIAŁ III

 

Cele i zadania szkoły

§ 7

 1. Celem szkoły jest umożliwienie uzdolnionej sportowo młodzieży, rozwoju oraz zapewnienie jej możliwości zdobycia wykształcenia w zakresie szkoły średniej.
 2. Szkoła realizuje program zajęć sportowych, zatwierdzony przez Zarząd PZPS   równolegle z programem kształcenia ogólnego  dla liceum ogólnokształcącego.
 3. W dwóch ostatnich klasach może być prowadzony kurs instruktorski. W tym przypadku absolwenci szkoły otrzymują uprawnienia instruktora sportu.
 1. Bezpośredni nadzór nad realizacją programu zajęć sportowych sprawuje dyrektor szkoły.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:

Kuratorium   Oświaty w Katowicach   40-032 Katowice  ul.  Jagiellońska 25

 

§ 8

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

a)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

b)      umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

c)      kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

d)     udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej w celu wspomagania efektywności uczenia i podnoszenia wyników sportowych w szczególności poprzez właściwą korelację zadań dydaktycznych i sportowych,

e)      umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym terminie.

 

§ 9

 1. Cykl kształcenia w szkole trwa  3 lata .
 2. Szkoła realizuje programy nauczania, uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego  obowiązkowych przedmiotów  nauczania.
 3. Szkoła stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów według zasad ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej  oraz Szkolnego Systemu Oceniania  NLO SMS PZPS.  Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
 4. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych. Zajęcia sportowe mogą prowadzić osoby, które ukończyły studia wyższe i posiadają  tytuł magistra wychowania  fizycznego oraz uprawnienia trenera. Trenerów prowadzących zajęcia sportowe zatwierdza  Zarząd PZPS.

§ 10

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i  religijnej przez:

a)      pobudzanie świadomości narodowej, przeżyć patriotycznych,

b)      realizację programu wdrażania treści regionalnych,

c)      edukację ekologiczną,

d)     organizowanie lekcji religii lub etyki.

§ 11

W celu zapewnienia uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną  pomoc oraz zatrudnia psychologa szkolnego.

§ 12

Zadania opiekuńcze szkoły:

a)      opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne,

b)      w czasie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych opiekę sprawują osoby prowadzące zajęcia lub osoby, którym przydzielono funkcje opiekunów,

c)      nad przebywającym na treningach, turniejach, zgrupowaniach meczach opiekę sprawują trenerzy,

d)     na wycieczkach i innych wyjazdach turystycznych opiekę sprawują przydzieleni nauczyciele według zasad ustalonych odrębnymi przepisami,

e)      nad przebywającymi w internacie opiekę sprawują wychowawcy internatu,

f)       w czasie uroczystości szkolnych, rekolekcji, zorganizowanych wyjść do teatru, kina lub na wystawy itp.  opiekę nad uczennicami sprawują wychowawcy klas lub osoby wyznaczone w  zastępstwie przez dyrektora szkoły,

g)        przed lekcjami i w czasie przerw opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący.

 

 

 

 

§ 13

 1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do systematycznej kontroli miejsc, w których prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenia musi sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły. Dotyczy to również trenerów, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na swoich zajęciach.
 2. Ważnym czynnikiem bezpieczeństwa jest kontrola obecności uczniów na każdej lekcji.

 

 

§ 14

Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.

 1. Dyrektor szkoły może zwolnić wychowawcę z obowiązku sprawowania opieki nad powierzoną mu klasą na jego umotywowany wniosek lub z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek uczniów lub rodziców po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

ROZDZIAŁ IV

Opieka zdrowotna

§ 15

 1. Opieka medyczna nad uczennicami obejmuje:

a)      nadzór nad stanem zdrowia i rozwojem fizycznym,

b)      ustalanie przez lekarza wspólnie z prowadzącym zajęcia sportowe wymiaru i zakresu zajęć sportowych dla osób, których stan zdrowia nie zezwala na uczestniczenie w tych zajęciach w pełnym wymiarze; ustalenia te muszą być sporządzone w formie pisemnej i  stanowią dokument wewnętrzny szkoły,

c)      uczestnictwo w zajęciach dotyczących edukacji zdrowotnej .

d)     orzecznictwo lekarskie,

e)      zapobieganie chorobom przeciążeniowym.

 1. Opieka medyczna nad uczniami obejmuje ponadto:

a)      udział w komisji rekrutacyjnej,

b)      orzeczenie o przydatności zdrowotnej do zajęć przewidzianych programem nauczania,

c)      wykonywanie okresowych badań lekarskich ,

d)     zapewnienie opieki zdrowotnej w czasie ćwiczeń, zawodów i obozów sportowych,

e)      udział w planowaniu zajęć sportowych i w naradach szkoleniowych,

f)       udział w posiedzeniach rady pedagogicznej,

g)      zapobieganie negatywnym skutkom obciążeń psychofizycznych, związanych z    uprawianiem sportu,

h)      nadzór nad higieną szkolenia sportowego, żywieniem, dożywianiem uczniów oraz podawaniem odżywek i witamin,

i)        coroczne opracowanie raportu o stanie zdrowia uczniów.

 1. Uczniom szkoły opiekę medyczną oraz  świadczenie usług w zakresie medycyny szkolnej zapewnia NZOZ w Sosnowcu a specjalistyczną opiekę medyczną zapewniają Ośrodek Medycyny Sportowej Sport & Med. S.c. w Katowicach  oraz Centralny Ośrodek Medycyny  Sportowej w Warszawie.
 2. Świadczenia diagnostyczne zapewnia Ośrodek Medycyny Sportowej Sport & Med.  S.c.
 3. Szkoła zatrudnia lekarza ortopedę ,internistę i pielęgniarkę szkolną .
 4. 6. Uczennice posiadają książeczki zdrowia sportowców, które upoważniają ich do udziału w zajęciach i zawodach sportowych. Obowiązkowe badania lekarskie przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

 

ROZDZIAŁ V

Organa szkoły

§ 16

Organami szkoły są:

a)      dyrekcja szkoły

b)      rada pedagogiczna

c)      samorząd uczniowski

§ 17

Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę (właściciel szkoły).

 1. W zakresie dyscypliny pracy jednostką nadrzędną dla dyrektora jest właściciel szkoły.
 2. Czas pracy dyrektora szkoły jest nienormowany.
 3. Dyrektorem szkoły może zostać nauczyciel, posiadający wyższe wykształcenie z  przygotowaniem pedagogicznym i co najmniej 5-letnim stażem pracy pedagogicznej w  pełnym wymiarze godzin.

§ 18

Dyrektor szkoły w szczególności:

 1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez:

a)      planowanie, organizowanie  i przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej , kontroli i wspomagania

b)      analizowanie wyników zewnętrznego egzaminu maturalnego

c)      prowadzenie obserwacji wszystkich form zajęć dydaktyczno-wychowawczych, udzielanie niezbędnego instruktażu , kontroluje realizację zaleceń pohospitacyjnych

d)     przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole

 1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad  procesem szkolenia sportowego i jest odpowiedzialny za jego prawidłowy przebieg
 2. Sprawuje opiekę nad uczennicami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
 3. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.
 4. Dysponuje środkami, określonymi i otrzymanymi przez PZPS i ponosi odpowiedzialność

za ich prawidłowe wykorzystanie.

 

§ 19

Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Każdą decyzję usunięcia ucznia ze szkoły można podjąć po uzyskaniu  akceptacji Wydziału Szkolenia PZPS.

§ 20

 

Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, trenerów i innych pracowników niepedagogicznych. Dyrektor w szczególności decyduje w  sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli, oraz pracowników  niepedagogicznych  szkoły.
 2. występowania z wnioskami do Zarządu  PZPS w sprawie zatrudniania trenerów oraz przydziału  grup szkoleniowych.
 3. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 4. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

§ 21

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

§ 22

 

1. W szkole może być powołany zastępca dyrektora ,który musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie , co najmniej 5 lat pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze godzin .

2. Zastępca dyrektora :

a) podlega bezpośrednio dyrektorowi  szkoły i zastępuje go w czasie jego nieobecności

we wszystkich sprawach określonych zakresem kompetencji.

b) zobowiązany jest do zajmowania stanowiska z godnie z dobrem ucznia i szkoły.

c) przestrzega tajemnicy państwowej i służbowej

d) odpowiada za organizację własnego warsztatu pracy

e) przestrzega określonych zasad dyscypliny pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz przepisów p-poż.

f) sprawuje nadzór nad sprawami opiekuńczo wychowawczymi szkoły

g) prowadzi  korespondencję w sprawach dydaktyczno wychowawczych

h) podejmuje działania zmierzające do podnoszenia poziomu  i sprawności szkoły

i) rozlicza godziny pracy nauczyciela oraz inne świadczenia wynikające z obowiązujących

przepisów.

j) nadzoruje działania związane z organizacją wycieczek

k) wykonuje inne  zlecone przez dyrektora szkoły zadania

l)  szczegółowy zakres jego czynności określa dodatkowy dokument.

§ 23

 

W szkole działa rada pedagogiczna.

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, kierownik internatu , wychowawcy internatu , trenerzy i psycholog- pedagog.
 2. W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego rady lub zaproszone na wniosek 1/3 członków rady pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły  .
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i  promowania, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, właściciela szkoły, przewodniczącego rady pedagogicznej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
 7. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy do roku szczegółowe uwagi

i  wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 24

Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1.   Zatwierdzanie planów pracy oraz  koncepcji funkcjonowania  struktury organizacyjnej szkoły

 1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
 3. Zatwierdzanie planu zajęć lekcyjnych
 4. Projektowanie statutu szkoły oraz jego nowelizacji
 5. Zatwierdzanie szkolnego systemu oceniania

§ 25

 

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. Organizację pracy szkoły.
 2. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 3. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 26

 

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

O  wstrzymaniu niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z właścicielem uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 27

 

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Przy równej ilości głosów decyduje przewodniczący.

§ 28

 

W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział delegowani  przez Zarząd PZPS jego przedstawiciele

§ 29

 

Nauczyciele i inne osoby biorące udział w posiedzeniu rady pedagogicznej są zobowiązane do zachowania tajemnicy służbowej.

§ 30

 

W szkole działa samorząd uczniowski.

 1. W skład samorządu  wchodzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. W skład zarządu samorządu wchodzą przewodniczący wszystkich klas wybierani na okres jednego roku szkolnego.

W  przypadkach losowych przeprowadza się głosowanie uzupełniające.

 1. Regulamin samorządu szkolnego  nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 2. Samorząd może przedstawić dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły i internatu prowadzonego przez szkołę, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia i wychowanka, takich jak:

a)      prawo do poszanowania godności własnej i nietykalności osobistej,

b)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i wymogami,

c)      prawo do jawnej, sprawiedliwej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

d)     prawo do organizacji życia szkolnego i życia w internacie, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym, sportowym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

e)      prawo redagowania i wydawania własnej  gazety szkolnej,

f)       prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, turystycznej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w  porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 1. Przedstawiciel samorządu uczniowskiego może brać udział w posiedzeniach rady pedagogicznej w części, dotyczącej bezpośrednio spraw związanych z działalnością samorządu, problemami uczniów, konfliktami z nauczycielami lub wychowawcą za zgodą dyrektora szkoły. O jego obecności decyduje Przewodniczący RP .
 2. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski, dotyczące ocen z zachowania, tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, organizacji czasu wolnego w internacie.
 3. Samorząd uczniowski może poręczyć za ucznia zagrożonego skreśleniem z listy uczniów, co oznacza czasowe zawieszenie kary. Rada pedagogiczna może nie uwzględnić poręczenia lub obwarować je dodatkowymi wymaganiami.

§ 31

 

 1. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do współdziałania w zakresie, dotyczącym wychowania i kształcenia dzieci.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do:

a)      zapoznania rodziców ze statutem, regulaminem i planem pracy szkoły , wymaganiami edukacyjnymi  oraz z zadaniami stawianymi uczniom, na pierwszym zebraniu w roku szkolnym,

b)      zapoznania rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania; rodziców uczniów kl. III z przepisami prawa dotyczącego organizacji i przebiegu   egzaminu maturalnego

c)      o przewidywanych ocenach niedostatecznych  uczniowie i ich rodzice są informowani co najmniej na trzy tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym  rady pedagogicznej. Informację przekazuje rodzicom, dyrekcja lub wychowawca klasy-telefonicznie lub na piśmie. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

d)     jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono ,że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej ,szkoła powinna stworzyć  szansę nadrobienia zaległości  edukacyjnych tym uczniom.

e)      za stworzenie uczennicom  szansy nadrobienia braków odpowiada nauczyciel  przedmiotu ,a także wychowawca i psycholog szkolny .

f)       informację o postępach uczennic otrzymują rodzice pisemnie co najmniej 2 razy w roku , ustnie  w trakcie sobotnio-niedzielnych konsultacji w szkole/raz w miesiącu/. Rodzice mogą także uzyskać informacje  w innym czasie, po uprzednim umówieniu się z dyrekcją lub wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą uzyskać informacje telefonicznie.

g)      Uczennice klasy I – II NLO , które  w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskały ocenę niedostateczną z  dwóch  zajęć edukacyjnych mogą zdawać egzamin poprawkowy .

h)      egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej ,z wyjątkiem egzaminu z

technologii informacyjnej,  wiedzy o kulturze oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma  przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 1. Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

ROZDZIAŁ VI

Organizacja szkoły

§ 32

 

1. Szkoła prowadzi zajęcia sportowe w jednej dyscyplinie – piłce siatkowej dziewcząt

2.W ramach realizacji  zajęć sportowych wprowadza się przedmiot dodatkowy – piłka siatkowa w wymiarze  16 do 36 godzin tygodniowo, w tym  treningi, zawody, odnowa biologiczna

3.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 33

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa plan pracy szkoły.
 2. W planie pracy  szkoły zamieszcza się w wykaz nauczycieli, przydział godzin i czynności służbowych,  wykaz  uczniów i wychowanków internatu.

§ 34

 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnego realizują wszystkie przedmioty ogólnokształcące, określone planem nauczania, zgodnym z odpowiednim  ramowym planem nauczania i programami zatwierdzonymi do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły stanowiącymi szkolny zestaw programów .

 

 

 

 

§ 35

 

 1. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i  wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez dyrektora szkoły i zaopiniowany przez radę pedagogiczną .
 2. Obowiązkiem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie treningów z nauką. Realizacja zajęć dydaktycznych wymaga odpowiedniej organizacji zajęć, a w szczególności:

a)      organizowania tygodniowego planu zajęć tak, aby proces dydaktyczny i zajęcia sportowe nie kolidowały ze sobą, lecz wzajemnie się uzupełniały.

b)      zatrudniania nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadających duże umiejętności organizacyjne i rozumiejących specyfikę sportu profesjonalnego,

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustala inny czas trwania godzin lekcyjnych (nie dłuższych niż 60 minut i nie krótszych niż 30 minut) zachowując ogólny, tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 3. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń , który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen  co najmniej 4,75 oraz  co najmniej  bardzo dobrą  ocenę  zachowania.
 4. Szkolny System Oceniania , Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki stanowi integralną część Statutu Szkoły.

 

§ 36

 

1.Liceum może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną , w ramach których są

modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych oraz wprowadzane są nowatorskie

rozwiązania metodyczne , organizacyjne , szkoleniowe, mające na celu poprawę pracy szkoły

2.Niektóre zajęcia, np:  zajęcia wyrównawcze,  technologia informacyjna ,wychowanie fizyczne ,

wiedza o kulturze ,przysposobienie obronne  mogą być prowadzone poza systemem klasowo-     lekcyjnym w grupach  międzyklasowych  a także podczas wycieczek i innych wyjazdów organizowanych przez szkołę (zielone lub zimowe szkoły, obozy wakacyjne).

§ 37

 1. Szkoła prowadzi internat na bazie hotelu MOSiR w Sosnowcu ul. Baczyńskiego 4
 2. Wychowankowie internatu korzystają z odpowiednio kalorycznego wyżywienia /trzy posiłki dziennie/ w stołówce MOSiR w Sosnowcu  ul. Baczyńskiego 4
 3. Internat i stołówka są bezpłatne – koszty pokrywa organ prowadzący  szkołę.
 4. Prawa i obowiązki wychowanków internatu oraz szczegółowe zasady działania internatu określa  Regulamin Internatu Szkoły, będące załącznikiem do niniejszego Statutu.

§ 38

Wszystkie zajęcia edukacyjne i sportowe oraz kompleksowa odnowa biologiczna  odbywają się w obiektach MOSiR  Sosnowiec zgodnie z umową zawartą pomiędzy  PZPS a MOSiR Sosnowiec i innnych obiektach .

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 39

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, trenerów oraz innych pracowników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły.
 2. W szkole można zatrudnić, w miarę potrzeb, psychologa, technologa żywienia ,dietetyka , intendenta , magazynierów, konserwatorów , specjalistów z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz innych specjalistów z zakresu sportu.

 

§ 40

 1. Formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw, czynności służbowych, opieki nad kołami, organizacjami i pracownikami dokonuje dyrektor na początku każdego roku szkolnego. Przydział ten zawiera dokumentacja pracy szkoły .
 2. Nauczyciel realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w przydzielonych , klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły, ustalone w programach i w planach pracy i rozwoju szkoły.
 3. Nauczyciel wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej.
 4. Nauczyciel wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.
 5. Nauczyciel bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów.
 6. Nauczyciel prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań.
 7. Nauczyciel decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników, lektur szkolnych  i  środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.
 8. Nauczyciel decyduje o treści programu koła zainteresowań i zajęć fakultatywnych, przygotowujących do egzaminu maturalnego.
 9. Nauczyciel decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej uczniów.

10.  Nauczyciel ma prawo współdecydować o ocenie z zachowania swoich uczniów.

11.  Nauczyciel na prawo wnioskować w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

12.  Nauczyciel odpowiada za życie , zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

13.  Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów , ich zdolności , zainteresowania

§ 41

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:

a)      poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz w klasach i  zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,

b)      stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych

2. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły  za:

a)      tragiczne skutki, wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych,

b)      nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku lub na wypadek pożaru, lub innego niebezpieczeństwa.

c)      niszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonego mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

Ponosząc jednocześnie odpowiedzialność dyscyplinarną lub karną jeśli obowiązujące przepisy prawa to przewidują .

 

§ 42

Zadania wychowawcy klasy:

1.Proponuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:

-           tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,

-          rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a innymi pracownikami szkoły

-          przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu, przekształca zespół w grupę samowychowania i samorządności.

2.Współdziała z nauczycielami, uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami.

Współpracuje z rodzicami, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania.

3.Współdziała z psychologiem- pedagogiem szkolnym w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców.

4.Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik lekcyjny, dziennik zajęć

wyrównawczych i dodatkowych, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

 

§ 43

Uprawnienia wychowawcy klasy:

 1. Współdecyduje z samorządem klasowym i rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres.
 2. Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od kierownictwa szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę.
 3. Wystawia ocenę  zachowania swych wychowanków.
 4. Ma prawo ustanowić własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
 5. Ma prawo uczestniczyć w charakterze obserwatora w egzaminach poprawkowych, klasyfikacyjnych  swoich wychowanków.

§ 44

Wychowawca klasy odpowiada:

1.  Służbowo przed dyrektorem szkoły za:

-          osiąganie celów wychowania w swojej kasie,

-          poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków,

-          prawidłowość dokumentacji przebiegu nauczania uczennic.

§ 45

Zadania kierownika i wychowawcy internatu:

 1. Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i odpoczynku dla każdego wychowanka
 2. Wpajanie wychowankom kulturalnych form zachowań.
 3. Wyrabiania u wychowanków nawyków higienicznych.
 4. Pomoc wychowankom w kłopotach i trudnościach naukowych i osobistych.
 5. Nadzór nad ciszą nocną.
 6. Organizowanie pomocy medycznej podczas dyżuru.

 

§ 46

Kierownik i  wychowawca internatu odpowiadają w szczególności za:

-          bezpieczeństwo wychowanków

-          prowadzenie dokumentacji dyżuru

-          kontrolę obecności wychowanków w internacie

§ 47

Z uwagi na specyfikę szkoły ustala się zakres zadań i praw nauczyciela-trenera który:

1.   Realizuje program szkolenia sportowego zatwierdzony przez  Zarząd  PZPS w

Warszawie

2.   Prowadzi dokumentację realizacji  programu szkolenia sportowego.

 1. Przedstawia  sprawozdania z realizacji programu szkolenia sportowego.
 2. Podczas zajęć sportowych bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie przydzielonych mu wychowanków.
 4. Tworzy przyjazną atmosferę w stosunkach: trener- zawodnik, trener- trener, trener –nauczyciel,  trener- pracownicy szkoły, trener – dyrekcja szkoły ,trener- PZPS.

7.   Dba o dobry wizerunek szkoły , promuje ją na zewnątrz, powstrzymuje się od opinii i

komentarzy, które mogły by szkodzić dobremu wizerunkowi szkoły.

8.   Postępuje zgodnie z   etyką zawodową.

9.   Systematycznie podnosi swoją wiedzę fachową uczestnicząc w różnego rodzaju formach

doskonalenia zawodowego.

7.   Pełni dyżury w internacie zgodnie z  harmonogramem..

8.   Służbowo podlega dyrektorowi szkoły

9. Trener ma prawo do:

a)      twórczego realizowania programu sportowego

b)      pomocy w swych działaniach ze strony dyrektora i PZPS

c)      zapewnienia odpowiednich warunków pracy

d)     rzetelnej oceny jego pracy

§ 48

 

Wymagania kwalifikacyjne.

1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

a)      posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,

b)      przestrzega podstawowych zasad moralnych,

c)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

2.  Stanowisko trenera może zajmować osoba, która:

a)      posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i tytuł trenera minimum II klasy

b)      postępuje z etyką zawodową

c)      posiada z zawodnikami otwartą komunikację

d)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu

§ 49

 

Stosunek pracy z nauczycielem i trenerem lub innym pracownikiem szkoły  nawiązuje się na podstawie umowy o pracę , umowy zlecenia lub świadczenia usług dydaktycznych/działalność gospodarcza/

ROZDZIAŁ VIII

Uczniowie

§ 50

 

 1. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

a)      w skład  komisji wchodzą : dyrektor szkoły, wyznaczeni  trenerzy, przedstawiciel wydziału szkolenia PZPS ,lekarz ortopeda i psycholog -  pedagog szkolny lub nauczyciel

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje:

a)      bardzo dobry stan zdrowia , potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej;

b)      umiejętności sportowe w zakresie piłki siatkowej /wymagana co najmniej II klasa sportowa w wyjątkowych przypadkach mogą być przyjęci uczniowie którzy nie posiadają wymaganej klasy sportowej ale na posiadane warunki fizyczne i motoryczne rokują osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego/;

c)       pisemna zgoda rodziców ( prawnych opiekunów);

d)     pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

e)      liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego

f)       liczba punktów możliwych do uzyskania za świadectwo gimnazjalne

g)      liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianów i pomiarów

4 . Warunki rekrutacji do NLO SMS PZPS określone zostały w szczegółowych kryteriach i

zasadach naboru, które stanowią załącznik do  Statutu Szkoły.

5.  Badania lekarskie ,rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdziany i pomiary powinny zakończyć

się do końca czerwca , rekrutacja zaś do końca sierpnia przed rozpoczęciem danego  roku

szkolnego.                                                                                                                                                                                                         § 51

Uczeń ma prawo do:

a)      poszanowania godności własnej i nietykalności osobistej,

b)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

c)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,

d)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

e)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza dobra innych osób,

f)       rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

g)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów

w nauce, wg Systemu  Oceniania Wewnątrzszkolnego ( dokument w aktach szkoły).

h)      pomocy w przypadku trudności w nauce,

i)        korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i sportowego,

j)        korzystania z pomieszczeń szkolnych, pracowni komputerowej , sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych i czasu wolnego,

k)      wpływania na życie szkoły przez działalność społeczną .

§ 52

 

Uczeń ma przestrzegać następujących norm:

a)      systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i sportowych

b)      punktualnie przybywać na te zajęcia,

c)      aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły;- brać udział w imprezach szkolnych,- przestrzegać zasad obowiązujących w dniach uroczystości szkolnych.

d)     przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,

e)      nie spożywać alkoholu, nie palić papierosów, nie używać narkotyków oraz niedozwolonych środków wspomagających,

f)       przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć dydaktycznych i sportowych w czasie przerw i na terenie internatu,

g)      dbać o wspólne dobro, ład i porządek,

h)      pokrywać koszty wyrządzonych szkód i spowodować ich usunięcie,

i)        godnie reprezentować szkołę na zewnątrz:

-          kultura bycia osobistego,

-          poszanowanie wszystkich grup społecznych,

-          dbałość o podnoszenie prestiżu szkoły na imprezach miejskich ,krajowych

i zagranicznych.

j) dbać o wizerunek szkoły

§ 53

Odrębne prawa i obowiązki są w Regulaminie Szkoły i Internatu.

§ 54

KARY

1. Kary  wymierza:

a)      wychowawca klasy, wychowawca sportowy ( trener),

b)      Dyrektor Szkoły,

c)      Rada Pedagogiczna

2. Gradacja kar:

a)      upomnienie wychowawcy klasy, wychowawcy sportowego,

b)      upomnienie dyrektora szkoły w obecności wychowawcy,

c)      ustna nagana dyrektora szkoły w obecności uczniów szkoły,

d)     nagana pisemna włączona do arkusza ocen ucznia po uprzednim przegłosowaniu Rady Pedagogicznej,

e)      skreślenie z listy uczniów na wniosek dyrektora szkoły po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną.

3.   Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy uczniów w przypadku:

a)      osiągania niedostatecznych wyników w nauce i braku perspektyw na ich poprawę,

b)      drastycznego nieprzestrzegania statutu, regulaminu i internatu szkoły,

c)      popełnienia przestępstwa, palenia tytoniu, używania alkoholu lub innych używek.

d) trwałej kontuzji uniemożliwiającej długotrwały udział w treningach i w zawodach sportowych

e) nie rokowania osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego ( ocena z przedmiotu : piłka siatkowa – dobra lub niższa ) w oparciu o wyniki prowadzonych badań , pomiarów , sprawdzianów i obserwacji  bez względu na etap szkolenia.

f)       uzyskania na koniec roku szkolnego więcej niż 3 ocen niedostatecznych,

g)      uzyskania w dwóch kolejnych latach nauki oceny nagannej z zachowania,

h)      postępowania uchybiającego godności ucznia,

i)        w przypadku toczenia się postępowania karnego wobec ucznia

 1. O wszystkich rodzajach kar dyrekcja szkoły zobowiązana jest powiadomić rodziców telefonicznie i listem poleconym .Telefoniczny kontakt z rodzicami musi być potwierdzony w dzienniku lekcyjnym. W przypadku skreślenia uczennicy rodzice zobowiązani są przenieść ją do innej szkoły.
 2. Po nałożeniu kary należy ucznia poinformować  o procedurze odwoławczej:

a)      uczeń może odwołać się od wymierzonej kary za pośrednictwem samorządu szkolnego do  Rady Pedagogicznej w ciągu trzech dni od jej nałożenia. Samorząd szkolny przekazuje odwołanie RP w terminie 3 dni w formie pisemnej,

b)      odwołanie rozpatruje i ponownie podejmuje  decyzję  Dyrektor Szkoły w terminie 3 dni w formie pisemnej,

c)      od decyzji Rady Pedagogicznej uczeń może odwołać się do Kuratorium Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie do 7 dni.

§ 55

NAGRODY

1.  Uczeń nagradzany jest:

a)      pochwałą wychowawcy ,wychowawcy sportowego w obecności klasy,

b)      pochwała przez dyrektora szkoły w obecności uczniów szkoły,

c)      wyróżnieniem pisemnym dołączonym do akt ( pismo szkoły, list gratulacyjny, dyplom) po przegłosowaniu przez Radę Pedagogiczną.

d)     nagrodą rzeczową ( upominkiem, wycieczką ,nagrodą pieniężną ) zatwierdzoną przez RP,

e)      listem gratulacyjnym do rodziców,

f)       inne wyróżnienia i nagrody ufundowane przez władze szkolne.

2.O wszystkich nagrodach dyrekcja szkoły  informuje  rodziców uczennicy telefonicznie i pisemnie.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 56

 1. Nauka w szkole jest bezpłatna.
 2. Szkoła może zobowiązać ucznia do częściowej miesięcznej lub jednorazowej  odpłatności dotyczącej zakupu sprzętu, organizacji zgrupowań i innych imprez.
 3. Środki finansowe pochodzą z:

a)      środków PZPS,

b)      środków określonych w ust. 2 § 56

c)      dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sportu

d)     dofinansowania zgodnie z ustawą  o systemie oświaty przez jednostki samorządu terytorialnego  w ramach subwencji oświatowej.

e)      darowizn, środków  własnych wypracowanych przez szkołę i pozyskanych od sponsorów.

 1. Zakres wzajemnych praw i obowiązków PZPS oraz uczennicy ,reprezentowanego przez  rodziców /prawnych opiekunów/ określa umowa zawarta pomiędzy w/w stronami.
 2. Rodzice(opiekunowie prawni) zawodniczki  zobowiązane są do uiszczenia comiesięcznej opłaty za udział w programie szkolenia i nauki w NLO SMS PZPS swojej  córki w wysokości ustalonej przez PZPS. Środki te wspierają działalność statutową szkoły i są w dyspozycji dyrektora szkoły .

§ 57

 

Dyrektor szkoły składa pisemne sprawozdanie z działalności szkoły właścicielowi po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 58

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 59

 

Gospodarka finansowa i materiałowa szkoły prowadzona jest przez PZPS. Dyrektor szkoły dysponuje funduszami otrzymanymi z PZPS Warszawa w formie zaliczek.

§ 60

Statut szkoły może być zmieniony uchwałą zarządu PZPS na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, wydziału szkolenia PZPS. O wszystkich zmianach w Statucie właściciel informuje organ nadzorujący

§ 61

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami .
 2. Szkoła posługuje się czterema pieczęciami:

a)      pieczęcią podłużną o następującej treści :

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Polskiego Związku Piłki Siatkowej

41 200 Sosnowiec ul. Baczyńskiego 4

tel/fax  32 293 84 75

b)      pieczęcią okrągłą dużą o treści:

godło państwowe w środku i napis w otoku

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące  Szkoła Mistrzostwa Sportowego PZPS  w  Sosnowcu

 

c)      pieczęcią okrągłą małą o treści:

godło państwowe w środku i napis w otoku

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące  Szkoła Mistrzostwa Sportowego PZPS  w  Sosnowcu

Integralną część statutu stanowią;

Regulamin Szkoły

Regulamin Internatu,

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Program Wychowawczy Szkoły

Program Profilaktyczny Szkoły

Program Szkolenia Sportowego

Zasady naboru i rekrutacji do NLO SMS PZPS w Sosnowcu

Zakresy obowiązków (dyrektora i zastępcy szkoły, kierownika i wychowawców internatu , lekarzy, trenerów, trenerów odnowy i innych pracowników szkoły ) .

Zatwierdzono  na  posiedzeniu  Zarządu  PZPS  Warszawa   17.10.2006

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej NLO SMS PZPS  Sosnowiec  20.11.2006

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA LO SMS PZPS W SOSNOWCU

Podstawy prawne :

1.Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( DzURP z 13 września 2004r.nr 199 poz.2046) ,

poz 413)

2.Rozporządzenie MEN z dnia 24 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania ,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy ,oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzURP z 2005r.nr 218 poz.1840 z 31 października 2005r)

3.Rozporządzenie MEN z 26 sierpnia 2009rzmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania ,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzURP. nr 141 poz.1150)

4.Rozporządzenie MEN z 20.08.2010 (Dz.U. nr 156 poz 1046)

5.Statut NLO SMS PZPS Sosnowiec.

I ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

1.Określenie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych

i sportowych oraz zapoznanie z nimi uczniów na pierwszych zajęciach ,a rodziców na pierwszym spotkaniu z wychowawcą.

2.Bieżące ocenianie zajęć edukacyjnych i sportowych wg skali i formach przyjętych w szkole ,zaliczanie niektórych zajęć.

Gromadzenie informacji ,rozpoznawanie przez nauczycieli

i trenerów poziomu wiedzy i postępów ucznia wynikających z wymagań edukacyjnych (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, zeszyty treningów)

3.Prowokowanie uczennic do ich świadomego udziału w procesie oceniania.

4.Umożliwianie nauczycielom doskonalenia metod pracy dydaktyczno-wychowawczej celem podniesienia jakości pracy szkoły .

5.Wdrażanie uczennic do systematycznej pracy, samokontroli

i samooceny.

6.Wypracowywanie u uczennic umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych i negatywnych.

7.Rok szkolny podzielono na dwa semestry, przy czym semestr pierwszy kończy się w styczniu ,drugi semestr w dniu zakończenia roku szkolnego. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ,przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, dla województwa śląskiego ustala w oparciu o MEN Śląski Kurator Oświaty oraz kalendarz rozgrywek sportowych ,który ustala PZPS , CEV, FIVB.

IIZASADYOCENIANIA

Najważniejszymi osobami oceniającymi uczennice są nauczyciele i trenerzy.

1.Ocena musi wynikać z systematycznej semestralnej lub całorocznej pracy.

2.Rozgraniczenie umiejętności napisania prac cząstkowych od pracy zbiorczej.

3.Rozróżnienie wiedzy bazowej – odtwórczej od umiejętności jej zastosowania.

4.Aktywność na lekcji może być oceniona.

5.Egzekwowanie prawidłowego rozumienia poleceń

( np.: wymień , omów, rozwiąż).

6.Przy sprawdzaniu testów nie podnosi się oceny za

dodatkowe informacje , lecz ustala się ją na podstawiedokładnej realizacji polecenia.

7.Umiejętność pracy z podręcznikiem ,praca samodzielna ,

umiejętność wyszukiwania wiadomości do danego tematu.

8.Zawartość merytoryczna i forma wypowiedzi ustnej.

9.Praca pisemna cząstkowa tylko z krótkiej partii materiału,wyraźnie określająca jej zakres.

10.Praca pisemna zbiorcza zapowiadana na jeden tydzień przed terminem i poprzedzona powtórzeniem materiału z zakresu zapowiedzianego sprawdzianu.

11.Ocena jest jawna , wystawiana na lekcji.

III HIERARCHIA WARTOŚCI OCEN I KRYTERIA OCEN

1.Hierarchia wartości ocen:

a)prace zbiorcze pisemne (sprawdziany ,prace klasowe,

opracowania ,testy – ocena punktowa wg.skali ocen

testów),

b)odpowiedź ustna całościowa ,

c)praca z podręcznikiem i materiałem źródłowym(wykresy,

mapy, schematy i inne)

d)odpowiedź ustna cząstkowa,

e)praca pisemna cząstkowa( komunikaty, referaty ,

opracowania na wskazany temat),

f)specyfika wartości dla danego przedmiotu – formy pracy

na lekcji: aktywność ,umiejętność dokonania analizy

i syntezy ,umiejętność korelacji i kojarzenia faktów

i zjawisk oraz logicznego myślenia.

Kryteria ocen:

celujący otrzymuje uczennica, która:

-posiada wiedzę i umiejętności wykraczające

poza program nauczania,

-biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami o bardzo dużym stopniu trudności w praktyce,

-biegle pracuje z tekstem źródłowym,

-pisze nowatorskie prace zbiorcze,

bardzo dobry otrzymuje uczennica, która:

-posiada pełny zakres wiedzy objęty programem

nauczania i umie go zastosować w praktyce ,

-sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą o dużym stopniu trudności i potrafi ją zastosować

w nowych sytuacjach,

-umie pracować z tekstem i materiałami źródłowymi,

-swobodnie wykonuje zadania związane z pracą zbiorczą,

-samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami.

dobry otrzymuje uczennica ,która :

-posiada wiadomości bazowe z programu nauczania i podstawowe umiejętności praktyczne,

-poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktyce i potrafi je zastosować w typowych sytuacjach,

-jest w stanie napisać poprawną pracę zbiorczą,

-samodzielnie rozwiązuje typowe zadania.

dostateczny otrzymuje uczennica, która :

-opanowała wiadomości podstawowe w zakresie realizowanego programu i ma trudności w zastosowaniu ich w praktyce,

-rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności z pomocą nauczyciela,

-słabo posługuje się zdobytymi wiadomościami przy rozwiązywaniu podstawowych zadań,

-ma trudności w napisaniu pracy zbiorczej

dopuszczający otrzymuje uczennica ,która :

-ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości z realizowanego materiału ,które nie przekreślają jego możliwości do opanowania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w toku dalszej nauki,

-umiejętności przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy dotyczą wykonania tylko prostych zadań z pomocą nauczyciela,

-posiada umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy ,wystarczające do wykonania tylko prostych zadań z pomocą nauczyciela,

-ma duże trudności z samodzielnym napisaniem pracy zbiorczej

niedostateczny otrzymuje uczennica ,która :

-nie opanowała podstaw realizowanego materiału,

-posiada braki uniemożliwiające naukę na wyższym poziomie edukacyjnym,

-nie posiada najprostszych umiejętności przy rozwiązywaniu bardzo typowych zadań,

-nie potrafi samodzielnie napisać pracy zbiorczej.

IV SKALA OCEN I SPRAWDZIANÓW

1.Ocenianie klasyfikacyjne i bieżące ustala się w następującej skali dla prac pisemnych i odpowiedzi ustnych :

celujący 6,0

bardzo dobry 5,0- 5,9

dobry 4,0- 4,9

dostateczny 3,0- 3,9

dopuszczający 2,0- 2,9

niedostateczny 1,0- 1,9

Dopuszcza się stosowanie plusów (+) i minusów(-) przy ocenach bieżących z wyłączeniem stosowania ocen -1 i 6+.

2.Skala ocen dla testów w %:

100% - celujący

99%-90%- bardzo dobry

89%-75%- dobry

74%-51%- dostateczny

50%-35%- dopuszczający

34%- 0%- niedostateczny

3.Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

- oceny bieżące określające stopień opanowania zrealizowanej

części poziomu wymagań programu nauczania,

- oceny semestralne ,końcoworoczne określający ogólny poziom

opanowania przewidywanych programem nauczania oraz aktywność i

pilność.

4. Oprócz ocen cząstkowych ( bieżących) nauczyciel może

odnotować w dzienniku:

- datę lub np.- jako zgłoszenie nieprzygotowania do zajęć

- bpd.- zgłoszenie braku pracy domowej

-o – brak obecnościna pracy pisemnej

-+ ,-jako formę aktywności uczennic

-x % ,-zapis dotyczący oceny skalowanej w wartościach %

(np. testy startowe , próbne egzaminy maturalne )

5. Normy dotyczące prac pisemnych:

a)Terminy prac są wpisywane do dziennika z tygodniowym

wyprzedzeniem(nie więcej niż jedna dziennie i nie więcej niż

trzy w tygodniu)

b)Prace klasowe muszą być poprawione w terminie dwutygodniowym ,

omówione na lekcji i dane do wglądu.

c)Uczennice nieobecne na sprawdzianie zobowiązane są zaliczyć

materiał w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Nie

zaliczenie materiału równoznaczne jest z oceną niedostateczną.

d)Krótkie kartkówki sprawdzają wiedzę i przygotowanie ucznia z

trzech ostatnich tematów; mogą być realizowane w dowolnym

terminie, bez uprzedzenia, winny być poprawione i ocenione w

ciągu tygodnia i dane uczniowi do wglądu .

e)Pisemnych i ustnych sprawdzianów nie przeprowadza się w dniu

przypadającym bezpośrednio po turniejach lub meczach

wyjazdowych rozgrywanych w ramach SMS PZPS.

Obowiązkiem ucznia jest przygotowanie się do ustnych i

pisemnych sprawdzianów w dniu po przerwach w nauce,w czasie

których nie odbywały się rozgrywki sportowe.

f)Naruszenie przez uczennice zasady samodzielności w trakcie

sprawdzaniu wiedzy równoznaczne jest z otrzymaniem oceny

niedostatecznej.

6. Inne ustalenia dotyczące oceniania:

a)ocenianie bieżące:

- nauczyciel stwarza odpowiednie sytuacje na lekcjach, które

pozwalają uzyskać bieżące oceny,

- ocenianie wiedzy uczennic winno być systematyczne

b)usprawiedliwienie nieprzygotowania do lekcji:

- uczennica może zgłosić nieprzygotowanie wyłącznie na początku

lekcji przed wywołaniem jej do odpowiedzi

- nauczyciel powinien uwzględnić nie przygotowanie

uczennicy bez podania przez nią przyczyny,(jeden raz w

ciągu semestru w przypadku 1-2 godzin przedmiotu w

tygodniu i dwa razy w ciągu semestru w przypadku 3 lub

więcej godzin w tygodniu).

-wyżej wymieniony zapis nie dotyczy zapowiedzianych

prac pisemnych.

c)uczennice biorące udział w olimpiadach przedmiotowych, turniejach językowych i sportowych, meczach kwalifikacyjnych, mistrzostwach i olimpiadach otrzymują ocenę celującą za każdy etap z danego przedmiotu.

d)Oceny cząstkowe nauczyciel wpisuje do dziennika w postaci cyfr lub skrótów ,ocenę śródroczną i końcoworoczną w pełnym brzmieniu i w jednej linii.

e)uczennice są klasyfikowane dwukrotniew ciągu roku szkolnego ( w styczniu -oceny śródroczne ;

w kwietniu – kl.III; w czerwcu kl. I-II – oceny

końcoworoczne)

f)Nauczyciel jest zobowiązany , na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust.1,w stosunku do uczennic, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania

Przy ustalaniu oceny z wiedzy o kulturze- należy w

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez

uczennice w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze

specyfiki przedmiotu.

g)oceny klasyfikacyjne ( śródroczne i końcoworoczne)

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia

edukacyjne a ocenę z zachowania -wychowawca klasy. Ocena

klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.

Ocena niedostateczna semestralna musi być poprawiona w

terminie 2 tygodni po rozpoczęciu nowego semestru.

h)o przewidywanych ocenach zagrożonych – tj.niedostatecznej oraz dobrej z piłki siatkowej uczennice i ich rodzice są informowani co najmniej na trzy tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną.

Informację przekazuje rodzicom wychowawca klasy -

telefonicznie lub na piśmie .Fakt ten odnotowuje w dzienniku

lekcyjnym.

i)na tydzień przed terminem klasyfikacji śródrocznej i rocznej nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest poinformować uczennicę o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej. Fakt przekazania informacji nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

j)ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna końcoworoczna może być zmieniona wyłącznie w wyniku egzaminu poprawkowego. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrekcja wraz z zespołem wychowawczym na pisemną prośbę uczennicy. Termin egzaminu poprawkowego, ustala dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich , do ostatniego dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych .

Dla przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły

powołuje komisję w składzie:

- przewodniczący – dyrektor lub zastępca

- egzaminator- nauczyciel przedmiotu

- konsultant – nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i

ustnej- na część pisemną przeznacza się 90 min.i mogą w niej

jednocześnie uczestniczyć wszystkie zdające z tego samego

przedmiotu, część ustna następuje po 15 min. i trwa

przez 30 min.z uwzględnieniem 10 min. na przygotowanie się

uczennicy. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół. Protokół egzaminu zawiera w szczególności : skład komisji , termin egzaminu , zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne , wyniki egzaminu poprawkowego oraz ocenę . Ocenę

proponuje egzaminator ,a jej zatwierdzenie odbywa się przez

głosowanie.

Ustalona zgodnie z niniejszym regulaminem ocena jest

roczną oceną z danego przedmiotu.

k)Jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej i

rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności uczennicy na

zajęciach edukacyjnych przekraczających 50 % godz. zajęć z danego

przedmiotu w semestrze lub w roku szkolnym uczennica może być

nieklasyfikowana z danego przedmiotu. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się niesklasyfikowany.

l)Uczennica lub jej rodzice( opiekunowie prawni)mogą w

terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno –wychowawczych

zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają ,że roczna

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona

niezgodniez przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej

oceny.

- Tryb postępowania określa § 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji i

Sportu z dnia 7 września2004r.w sprawie warunków i sposobu

oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy oraz

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

- zasady zwolnień uczennic z przedmiotów: technologia

informacyjna, oraz drugiego języka obcego regulują szczegółowo

§ 8 i 9 Rozporządzenia MENiS z dn.7.IX. 2004

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w

szkołach publicznych,

-Rozporządzenie MEN z dnia 8 września 2006r uzupełnia powyższe

zapisy

m)Egzamin klasyfikacyjny dyrektor szkoły wyznacza uczennicy:

- niesklasyfikowanej z powodu usprawiedliwionego opuszczenia 50%

przewidzianych planem zajęć

- przyjętej z innej szkoły i nie posiadającej ocenyz

przedmiotów przewidzianych planem nauczania szkoły.

Wniosek o egzamin w formie pisemnej składa uczennicado wychowawcy klasy. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły wraz z zespołem wychowawczym. W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku zostaje ustalony termin egzaminu. Egzamin klasyfikacyjny dyrektor szkoły wyznacza w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami/ , jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki , technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych . Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składziejak w przypadku egzaminu poprawkowego. Ocena ustalona w wyniku egzaminu jest ostateczna.

n)Uczennica ma prawo do sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

jeśli jej zdaniem

ocena roczna jest zaniżona:

- egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemny wniosek

uczennicy lub jej rodziców ( prawnych opiekunów) złożony

najpóźniej następnego dnia po ustalonym terminie wystawienia ocen

rocznych.

- egzamin przeprowadza się wg procedury przewidzianej dla

egzaminu poprawkowego

- pytania egzaminacyjne muszą odpowiadać poziomem trudności

ocenie o jaką ubiega się uczennica

- w wyniku egzaminu można podnieść ocenę jeśli odpowiedź ustna i

pisemna jest bezbłędna. W przeciwnym przypadku pozostawia się

ocenę wystawioną przez nauczyciela.

Od ocen ustalonych w wyniku egzaminów :

- poprawkowych

- klasyfikacyjnych

- sprawdzających

Odwołanie nie przysługuje.

o) Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia , który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem , że te obowiązkowe zajęcia są zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej .

7.Ustalenia dotyczące nadrabiania zaległości w przedmiocie:

a)za stworzenie uczennicom szansy nadrobienia braków

odpowiada nauczyciel przedmiotu ,a także wychowawca i

psycholog ,z którymi zobowiązany jest współpracować

nauczyciel przedmiotu

b)nauczyciele zobowiązani są do odnotowania w dzienniku

lekcyjnym proponowanych uczennicom terminów i sposobów

nadrobienia braków ( potwierdzonych podpisem uczennic) oraz

odnotowanie stopnia wykorzystania przez uczennice stworzonej

szansy.

Szansą dla uczennic mogą być:

-dodatkowy termin uzupełnienia braków indywidualnie ustalony z

nauczycielem przedmiotu -nie później jednak -niż 3 tygodnie

8. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy wyższej ucznia ,który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA

1.Ocena z zachowania uczennic jest opinią szkoły dotyczącą wypełniania przez uczennice podstawowych obowiązków szkolnych ,frekwencji,ich kultury osobistej, stosunku do wszystkich osób zaangażowanych w życie społeczności szkolnej, respektowania przez uczennice zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania ,warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

a)ocenyz zajęć edukacyjnych,

3.Ocenę z zachowania ustala ostateczniewychowawca klasy . Jest on zobowiązany zapoznać się z opinią innych nauczycieli oraztrenerów dotyczącą zachowania uczennic.

4.Uczenniceoceniane są wg. następującej skali:

Ocenę wzorową , będącą najwyższym wyróżnieniem za przykładne zachowanie, otrzymuje uczennica ,która spełnia łącznie poniższe kryteria:

 1. Przykładnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych
 2. Przestrzega wszystkich postanowień zawartych w Statucie Szkoły ,Regulaminie Szkoły i Internatu.
 3. W swoim postępowaniu kieruje się dobrem społeczności szkolnej
 4. Dba o dobre imię ,honor i tradycje szkoły
 5. Dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób
 6. Dba o mienie szkoły , klasy , koleżanek i innych osób .
 7. Dba o godność własną .
 8. Okazuje szacunek innym osobom, jest koleżeńska i życzliwa dla otoczenia.
 9. Kultura osobista ,kultura słowa jest nienaganna.
 10. Dba o estetyczny i schludny wygląd , o higienę i czystość własną i otoczenia
 11. Nie ulega nałogom
 12. Uczestniczy systematycznie w zajęciach szkolnych, nie spóźnia się a wszystkie uzasadnione nieobecności ma usprawiedliwione wterminie.
 13. Terminowo wywiązuje się z nałożonychna nią zadań i obowiązków.
 14. Osiąga znaczące sukcesy w nauce i sporcie reprezentując szkołę na zewnątrz.
 15. Wykazuje inicjatywę, aktywność podejmując dodatkowe odpowiedzialne prace

i obowiązki na rzecz klasy , szkoły ,środowiska.

16 Wykorzystuje w pełni posiadane uzdolnienia i możliwości intelektualne do

zdobywania wiedzy i pomagania słabszym w nauce.

Ocenę bardzo dobrą , stanowiącąwyraz uznaniadla osiągnięć w zachowaniu,

otrzymuje uczennica ,która spełnia łącznie poniższe kryteria:

1.Sumiennie wywiązuje się z obowiązkówokreślonych w Statucie Szkoły, Regulaminie Szkoły i Internatu.

2.Przestrzega ustaleń zawartych w Statucie Szkoły, Regulaminie Szkoły i Internatu

3.W swoim postępowaniu kieruje się dobrem społeczności Szkoły.

4.Dba o dobre imię ,honor i tradycje Szkoły

5.Dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób.

6.Dba o godność własną.

7.Okazuje szacunek innym osobom.

8.Systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne i bierze w nich aktywny udział.Nie spóźnia się, nie ma nieusprawiedliwionych godzin, a wszystkie uzasadnione nieobecności usprawiedliwia w terminie.

9.Terminowo wywiązuje się z nałożonych na nią zadańi obowiązków.

10.Jest aktywnym uczestnikiem imprezklasowych i szkolnych.

11.Godnie reprezentuje szkołęw nauce, sporcie na zewnątrz.

12.Dba o mienie szkoły ,klasy , koleżanek.

13.Wyróżnia się kulturą osobistą.

14.Używa kulturalnegojęzyka.

15.Jest koleżeński i życzliwy dla otoczenia.

16.Pomaga słabszym w nauce.

17.Dba o estetyczny i higieniczny wygląd własny i otoczenia.

18.Nie ulega nałogom.

Ocenę dobrą , wyrażającą pozytywną opinią o zachowaniu ,otrzymuje uczennica ,która spełnia łącznie poniższe kryteria:

1.Wywiązuje się z obowiązków określonych w Statucie Szkoły ,Regulaminie Szkoły i Internatu.

2.Przestrzega ustaleń zawartychwStatucie Szkoły ,Regulaminie Szkoły i Internatu.

3.W swoim postępowaniu kieruje się dobrem społeczności szkolnej.

4.Dba o dobre imię, honor i tradycje szkolne

5.Dba o bezpieczeństwo własne i innych osób.

6.Dba o godność własną.

7.Okazuje szacunek innym osobom.

8.Terminowo wywiązuje się z nałożonych na nią zadań i obowiązków

9.Statucie Szkoły ,Regulaminie Szkoły i Internatu.

10.W niektórych dziedzinach ( np. kultura osobista ,stosunek do nauki, mienia szkolnego, umiejętność współpracy w grupie ,umiejętności organizacyjne )wyróżnia się na tle społeczności szkolnej.

11.Używa kulturalnego języka

12.Godnie reprezentuje szkołę podczas imprez sportowych na zewnątrz.

13.Ma usprawiedliwione wszystkie godziny lekcyjne oraz ( 2 ) spóźnienia.

14.Nie ulega nałogom.

Ocenę poprawną, wskazującą na pilną potrzebę doskonalenia zachowania ,otrzymuje uczennica ,która nie spełniając łącznie wszystkich kryteriów na ocenę dobrą ,nie zachowuje się w sposób określony w kryteriachkwalifikującychdo ocenynieodpowiedniej lub nagannej.:

1.Stara się wywiązywać z obowiązków określonych w Statucie Szkoły , Regulaminie Szkoły i Internatu.

2.W zasadzie przestrzega ustaleń zawartych w Statucie Szkoły ,Regulaminie Szkoły

i Internatu.

3.Swoim postępowaniem nie narusza dobra społeczności szkolnej.

4.Przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego oraz innych osób.

5.Rzadko uczestniczy w działaniach klasy ,sporadycznie przejawia inicjatywę.

6.Jest koleżeńska i lojalna, umie pracować w grupie.

7.Wykazuje się kulturą osobistą , kulturą słowa.

8.Dba o estetyczny i schludny wygląd , o higienę osobistą i o czystość otoczenia.

9.Nie ulega nałogom.

10. Nauczyciele z klasowego zespołu uczącegozgłaszają zastrzeżenia do jej

obowiązkowości w realizowaniu zadań szkolnych

11. Otrzymała co najmniej jedno upomnienie wychowawcy klasylub wychowawcy

sportowegoza nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły lub Internatu lub upomnienie

dyrektora szkoły w obecności wychowanków

12. Zdarza się jej nie usprawiedliwiać w terminie nieobecności ,ma( 1 dzień )

nieusprawiedliwiony i ( 3) spóźnienia.

Ocenę nieodpowiednią , wskazującą na konieczność skorygowania zachowania i pilnej poprawy otrzymuje uczennica ,w której zachowaniu stwierdzono pojawienie się niektórych spośród niżej wymienionych symptomów:

1.Narusza zasady Statutu Szkoły ,Regulaminu Szkoły i Internatu.

2.Nie zawsze przestrzegazasadbezpieczeństwawłasnego i innych osób.

3.Jej postępowanie jest sprzeczne z dobrem społeczności szkolnej.

4.Narusza dobre imię Szkoły.

5.Nie okazuje szacunkuinnym osobom.

6.Bez usprawiedliwienia opuściła co najmniej 2 dni lekcyjne ,często spóźnia się na zajęcia.

7.Jej zachowanie jest niegodneuczennicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS(używaniewłaściwego słownictwa , zdarza się jej ulegać nałogom, niszczy mienie szkolne) razi wyglądem zewnętrznym )

8.Nie angażuje się w życie klasy i szkoły.

9.Otrzymała jedną naganę dyrektora szkoły za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły i Internatu.

Ocenę naganną , będącą ostrzeżeniem i wskazującą na konieczność poprawy jako niezbędnego warunku pozostawania nadal uczennicą SMS PZPS w Sosnowcu otrzymuje uczennica , w której zachowaniu stwierdzono niektóre spośród niżej wymienionych symptomów niedostosowania.:

1.Nie przestrzega obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły ,Regulaminie

Szkoły i Internatu a wszelkie uwagi i działania wychowawcze nie przynosząoczekiwanego skutku .

2.Jej nieusprawiedliwiona absencja przekracza 3 dni lekcyjne oraz 10 spóźnień.

3.Nie przestrzega zasad bezpieczeństwawłasnego i innych osób.

4.Jej postępowanie jest rażąco sprzeczne z dobrem społeczności szkolnej.

5.Przejawia wyraźną niechęć do działania społecznego na forum klasy i szkoły.

6.Przejawia szkodliwe nawyki , używa wulgarnego słownictwa.

7.Nie dba o estetyczny i schludny wygląd i higienę osobistą.

8.Otrzymała co najmniej 2 nagany dyrektora szkoły za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły .

Uzyskanie przez uczennice : 2-krotnie nieodpowiedniej oceny z zachowania lub 1xnieodpowiedniej i 1x nagannej oceny z zachowania może prowadzić do skreślenia z listy uczniów Szkoły.

Uzyskanie przez uczennice 2-krotnie oceny nagannej z zachowania prowadzi do skreślenia z listy uczniów Szkoły.

Uzasadnienie nagannejlub nieodpowiedniej oceny klasyfikacyjnej zachowania zamieszcza się w protokole klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

8. Tryb ustalania oceny z zachowania :

a)wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje

uczennice oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o warunkach i

sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i

trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej z zachowania

b)ocena z zachowania jest jawna i uzasadniona

c)śródroczną i roczna ocenę z zachowania ustala wychowawca

klasy po zasięgnięciu opinii wszystkich uczących w klasie

nauczycieli i trenera oraz ocenianej uczennicy

d)terminie co najmniej 2-ch tygodni przed rocznym

(semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej

wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować uczennicę oraz

jej rodziców(telefonicznie) o przewidywanej ocenie

zachowania

e) na tydzień przed terminem klasyfikacji śródrocznej i rocznej

wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować o ostatecznej

ocenie klasyfikacyjnej z zachowania, a w przypadku oceny

nieodpowiedniej i nagannej potwierdzić informację

odpowiednią adnotacją w zeszycie uwag ucznia.

f)Uczennicei ich rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo znać

uzasadnienie oceny nieodpowiedniej i nagannej zachowania.

g)Wychowawca klasy zobowiązany jest do pisemnego umotywowania

ocenynieodpowiedniej i nagannej zachowania,

- ocenę zachowania wystawioną zgodnie z regulaminem oceniania

przedstawia wychowawca na konferencji klasyfikacyjnej

h) w przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkolnego lub

internatu ocena z zachowania może ulec zmianie nawet w

ostatnim dniu zajęć dydaktycznych,

i)ustalona przez wychowawcę ocena klasyfikacyjna zachowania

jest ostateczna z zastrzeżeniem § 17 Rozporządzenia MENiS z

dn. 7.IX. 2004r.

j) ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

9. Tryb odwoławczy:

a)Uczennica lub jej rodzice( opiekunowie prawni) mogą zgłosić

zastrzeżenia do dyrektora szkoły , jeżeli uznają, że roczna

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z

przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny.

b) Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po

zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych.

c) W przypadku stwierdzenia ,że roczna ocena klasyfikacyjna

zachowania została ustalona niezgodniez przepisami prawa

dotyczącego trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje

komisję ,która ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze

głosowania zwykłą większością głosów .

d) W przypadku równej ilości głosów decyduje głos

przewodniczącego komisji:

- w skład komisji wchodzą:

-dyrektor szkoły,

-wychowawca klasy,

-wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący

zajęcia edukacyjne w danej klasie,

-trener,

-psycholog,

-przedstawicielka samorządu uczniowskiego,

-kierownik internatu.

Warunki i sposób przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach uczennicy w nauce.

a)oceny są jawne zarówno dla uczennic jak i dla ich rodziców(

prawnych opiekunów)

b) na wniosek uczennicy jak i jej rodziców (p.o.)nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę oraz udostępnia sprawdzone prace pisemne i inną dokumentację dotycząca oceniania uczennic.

c) prace kontrolne są archiwizowane przez nauczyciela przez okres 1 roku szkolnego (do 30 czerwca), a prace zawarte w zeszycie szkolnym przechowuje uczennica

d) rodzice mogą uzyskiwać informacje o postępach uczennicy:

-raz wmiesiącu wychowawca klasy w formie pisemnej

-raz w tygodniu w poniedziałek 7,45 – do 10,30 stały kontakt telefoniczny z nr.szkoły 032/293-84-75

-wywiadówki ( co najmniej 2 x w roku szkolnym )

-rozmowy telefoniczne na linii wychowawca – rodzic,

na linii trener- rodzic wg potrzeb,

-indywidualne rozmowy podczas spotkań sportowych(np. mecze ligowe)na linii dyrektor szkoły, trener, lekarz – rodzic.

-codzienny kontakt z kierownikiem internatu na telefon komórkowy

-kontakt przez pocztę elektroniczną –

nlosmspzps@interia.pl

10.Postanowienia końcowe

a)Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) podlega ocenie co najmniej 1 x w roku szkolnym

b)Rozstrzyganie sporów związanych z interpretowaniem zapisów WSO odbywa Się drogą służbową: wychowawca,dyrektor szkoły,

c)Zmienia się każdorazowo dotychczasową nazwę WSO na Ocenianie Wewnątrzszkolne.

Za realizację odpowiada dyrektor szkoły.

ZASADY REKRUTACJI

DO NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJWSOSNOWCU

 1. O przyjęciu do I klasyNLO SMS PZPS mogą ubiegać się absolwentki gimnazjum .
 2. O przyjęciu kandydatek do klasy pierwszej decydują :

a)bardzo dobry stan zdrowia , potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej

b)umiejętności sportowe w zakresie piłki siatkowej potwierdzone posiadaniem co najmniej III klasy sportowej

c)pisemna zgoda rodziców ( prawnych opiekunów )

 1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia sportowe uczennic :

a)język polskidopuszczający-3 punkty

dostateczny- 6 punktów

dobry- 10 punktów

bardzo dobry- 13 punktów

celujący- 16 punktów

b)język obcy ( j. angielski , j. niemiecki )

dopuszczający-3 punkty

dostateczny-6 punktów

dobry-10 punktów

bardzo dobry-13 punktów

celujący-16 punktów

c)biologia

dopuszczający-3 punkty

dostateczny-6 punktów

dobry-10 punktów

bardzo dobry-13 punktów

celujący-16 punktów

dla absolwentekNG SMS PZPS:

piłka siatkowabardzo dobry-13 punktów

celujący-16 punktów

W myślSTATUTUSMS PZPSocena dobra z piłki siatkowej uniemożliwia podjęcie nauki w NLO SMS PZPS .

dla pozostałych absolwentek :

test sprawnościowy obejmujący

* warunki fizyczne-pomiar wzrostu bez obuwia8 punktów

Wzrost /cm/

Powyżej 185 cm

184-180 cm

179-175 cm

Poniżej 174 cm

punkty

8 pkt

6 pkt

4 pkt

1 pkt

* sprawność fizycznawg poniższej tabeli8 punktów

Szybkość /sek/

Poniżej

2.oo

2.01-2.05

2.06-2.1o

2.11-2.15

2.16-2.2o

punkty

10 pkt

8 pkt

6 pkt

4 pkt

2 pkt

Skoczność /cm/

Powyżej

60.oo

59.oo-55.oo

54.oo-50.oo

49.oo-45.oo

44.oo-40.oo

punkty

10 pkt

8 pkt

6 pkt

4 pkt

2 pkt

Siła/cm/

Powyżej

8.1o

8.oo-7.1o

7.oo-6.1o

6.oo-5.1o

5.oo-4.oo

punkty

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

SUMA

25 pkt

20 pkt

15 pkt

10.pkt

5 pkt

8 punktów

6 punktów

4 punkty

2 punkty

1 punkt

 1. Zakwalifikowanie się do szerokiej kadry Reprezentacji Polski Kadetek

20 punktów

5.Udział w Turnieju Nadziei Olimpijskich lub w Mistrzostwach Polski Młodziczek – Kadetek8 punktów

 1. Świadectwo z wyróżnieniem

8punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji:100punktów

 1. Egzamingimnazjalny – max 100punktów

-część humanistyczna (GHH+GHP):max 50 punktów

-część matematyczno – przyrodnicza (GMP+GMM):max 50 punktów

Punkty przyznawane wg poniższej tabeli (dotyczy części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej)

Wynik w %

Ilość punktów

200%

50 punktów

199%-181%

45 punktów

180%-161%

40 punktów

160%-141%

35 punktów

140%-121%

30 punktów

120%-101%

25 punktów

100%-81%

20 punktów

80%-61%

15 punktów

60%-41%

10 punktów

40%-21%

5 punktów

20%-0%

0 punktów

TESTYSPRAWNOŚCIOWE – POMIARY

SMSPZPSSOSNOWIEC

Testysprawnościoweorazpomiaryodbywająsiępodczas:

 1. TurniejuNadzieiOlimpijskichbędącegoIetapemnaborudoSMS-u
 2. KonsultacjiorazzgrupowańkandydatekdoSMS-u
 3. Trzykrotniewkażdymrokuszkolnymdlauczennic szkołytj.napoczątku,w środkuoraznakoniecnaukiwdanejklasie.
 4. OkresowoprzywspółpracyzAWF Katowice wg załącznika

Pomiaryoraztesty obejmują:

vWzrost

vMasaciała

vTkankatłuszczowa (okresowoprzywspółpracyzAWF)

vAntropometria(okresowoprzywspółpracyzAWF)

SKOCZNOŚĆ

vZasięgoburączstojąc

vZasięgoburączwwyskokuzmiejsca

vZasięgoburączwwyskokupojednymkrokudostawnym

vZasięgjednorączstojąc

vZasięgjednorączwwyskokuzmiejsca

vZasięgjednorączwwyskokuz3krokówrozbiegu

vWyskoknamacie

SZYBKOŚĆ – pomiarfotokomórkami

vBiegna10mzestartulotnego

vBiegna10mzestartuzatrzymanego

SIŁA

vRzutpiłkąlekarską3kg

vPomiarsiłymaksymalnej – siłownia

WYTRZYMAŁOŚĆ

vBiegpokopercie

Wszystkietestyorazpomiaryrejestrowanesąwindywidualnejkarciezawodniczki.

Uczennice przyjmowane są do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc . Pierwszeństwo posiadają absolwentki Niepublicznego Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS w Sosnowcu .